Sơ lược cuộc đời và sự nghiệp Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

 

Tứ Chúng Tăng già và cư sĩ trên thế giới vừa nhận được tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu vừa viên tịch tại Thiền Viện Vạnh Hạnh, Sàigòn, vào lúc 9 giờ 5 phút, ngày 01/09/2012 (nhằm 16/07/Nhâm Thìn).

Hòa Thượng Thích Minh Châu sinh năm 1920 tại Quảng Nam. Xuất gia năm 1946 với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế . Từ năm 1952 đến năm 1961, Hòa Thượng xuất dương du học và đậu bằng Tiến sĩ Phật Học với luận án “So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm” (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya a comparative Study) tại Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ.

Từ năm 1964 đến năm 1975, sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa Thượng trở lại quê nhà và giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, chuyên lo sự nghiệp giáo dục và phiên dịch Kinh Tạng Pàli, hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài cho PGVN.

 Năm 1976, Hòa Thượng thành lập Viện Phật Học Vạn Hạnh. Năm 1979, Hòa Thượng tham gia vận động thốn nhất và thành lập GHPGVN. Năm 1981,Hòa Thượng làm Hiệu trưởng Trường CCPHVN, cơ sở I tại Hà Nội. Năm 1984, Hòa Thượng mở Trường CCPHVN, cơ sở II tại TP.HCM. Năm 1989, Hòa Thượng thành lập và làm Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học VN và Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh VN.

 Dù bận rộn nhiều công tác Phật sự Giáo hội và giáo dục Tăng Ni nhưng Hòa Thượng vẫn dành thời gian nhất định để dịch thuật và biên soạn kinh sách để truyền bá lời Phật dạy . Tính đến nay có trên 30 tác phẩm do Hòa Thượng dịch và biên soạn, các tác phẩm và dịch phẩm chính gồm có:

* Những dịch phẩm, Kinh Tạng Pali:

Kinh Trung Bộ

Kinh Tăng Chi Bộ

Kinh Tiểu Bộ

Kinh Trường Bộ

Kinh Tương Ưng Bộ

a. Kinh Pháp Cú

b. Kinh Phật Tự Thuyết

c. Kinh Phật Thuyết Như Vậy

d. Kinh Tập

e. Trưởng Lão Tăng Kệ

f. Trưởng Lão Ni Kệ

g. Bổn Sanh (2 tập)

 * Dịch từ Abhidhamma:

– Thắng Pháp Tập Yếu Luận ( Abhidhamma Atthasangaha)

* Tác phẩm sáng tác của Hòa Thượng :

1. Phật Pháp ( đồng tác giả)

2. Đường về xứ Phật ( đồng tác giả)

3. Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật

4. Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa

5. Sách dạy Pàli (3 tập)

6. Chữ hiếu trong Đạo Phật

7. Hành Thiền

8. Lịch sử Đức Phật Thích Ca

9. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

10. Chánh Pháp và hạnh phúc

11. Dàn bài Kinh Trung Bộ

12. Toát yếu Trường Bộ Kinh

13. Toát yếu Trung Bộ Kinh……..

* Tác phẩm tiếng Anh của Hòa Thượng :

1. H’suan T’sang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, Nhà Chiêm bái và Học giả – NS Thích Nữ Trí Hải dịch Việt)

2. Fa-Hsien, the Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, Nhà Chiêm bái khiêm tốn – NS Thích Nữ Trí Hải dịch Việt)

3. Milindapanha and Nàgasenabhikhusùtra – A Comparative Study

4. The Chinese Madhyama Àgama and the Pàli Mahjjhima Nikàya – A Comparative Study (Luận án Tiến sĩ Phật học).

5. Some Teachings of Lord Buddha on Peace Harmony and Humandignity

 Trên đường phát triển nền Phật học VN, Hòa Thượng luôn chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật Giáo lớn: Thượng Tọa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật Giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.

Thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm hồi nhập Ta Bà, để tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sinh.

Tin từ Ban Biên Tập Vẻ Đẹp Phật Pháp

Bài khác nên xem

Tiểu sử Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

Lược sử về Ngài Cưu Ma La Thập

phuocthanh

Tôn giả A NAN (Ananda)

phuocthanh