Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Phước nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

datthinh

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh