Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Khấp báo Huynh Trưởng Năng Quang mệnh chung

datthinh

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh