Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

 

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

datthinh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh

Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh