Phù Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức

NamMô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

“Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề

Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”

Ngày nào còn chúng sinh ngày đó chưa vào Niết Bàn

Ngày nào Địa ngục chưa trống rỗng, thề chưa thành Phật.

Ngày vía Địa Tạng vương bồ tát là 30.7 âm lịch

Cũng là ngày Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Xin quí Anh chị em thu xếp để về quy mạng kính lễ, cúng dường trong tinh thần tri ân và báo ân.

Bài khác nên xem

(Hình ảnh) Văn nghệ mừng Xuân Giáp Ngọ – 2014 GĐPT Lagi – Bình Thuận

nhuanphap

VỀ THĂM CHÙA TỔ: TUYÊN LINH

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

ducquang