Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

Thành Kính Phân ưu

phuocthanh

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai Kính Viếng

phuocthanh