Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

Đây là những bài hát quy định trong chương trình văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay

Bài khác nên xem

Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

ducquang

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang