Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

Đây là những bài hát quy định trong chương trình văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay

Bài khác nên xem

Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

ducquang

Nhạc: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Nhạc Karaoke: Bốn Phương Chim Về – Đức Quảng

ducquang