Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

Nhạc phẩm: VUI THEO ÁNH ĐẠO VÀNG – Tác giả Tâm Đức – tốp ca nhi đồng thể hiện . Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

phuocthanh

Xuân đáo bách hoa khai

nhuanphap

Hội Hiếu GĐPT Lâm Đồng 2016

nhuanphap