Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

 “Ưng Vô Sở Trụ nhi sanh kỳ tâm” đó là tâm yếu kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – Nay Chư Tôn Thiền Đức thương ban cho bốn chữ ” Vân hà ưng trụ?” tán dương công hạnh cố huynh trưởng cấp Dũng Năng Quang. Câu tựa này xin làm chủ đề viết thành ca khúc tưởng niệm anh:

 Vân hà ưng trụ

Bài khác nên xem

Thơ: Mẹ cho con mùa xuân

phuocthanh

Về: Bài thơ ” Mất Mẹ” của Xuân Tâm

ducquang

Những Pho Tượng Đức Phật Thích Ca Lớn Nhất Việt Nam

phuocthanh