Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

 “Ưng Vô Sở Trụ nhi sanh kỳ tâm” đó là tâm yếu kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – Nay Chư Tôn Thiền Đức thương ban cho bốn chữ ” Vân hà ưng trụ?” tán dương công hạnh cố huynh trưởng cấp Dũng Năng Quang. Câu tựa này xin làm chủ đề viết thành ca khúc tưởng niệm anh:

 Vân hà ưng trụ

Bài khác nên xem

Phù hiệu – Lễ Húy Nhật lần thứ 20 – cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ

ducquang

Tản mạn về Huế

nhuanphap

Hình mới Sưu Tầm

phuocthanh