Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

 “Ưng Vô Sở Trụ nhi sanh kỳ tâm” đó là tâm yếu kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – Nay Chư Tôn Thiền Đức thương ban cho bốn chữ ” Vân hà ưng trụ?” tán dương công hạnh cố huynh trưởng cấp Dũng Năng Quang. Câu tựa này xin làm chủ đề viết thành ca khúc tưởng niệm anh:

 Vân hà ưng trụ

Bài khác nên xem

Thơ Tuệ Sỹ : Hương Ngày Cũ

phuocthanh

Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháp

phuocthanh

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang