Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

Lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

1 Di lac 5096

mot nhanh maiz

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng 2 – Đức Quảng

ducquang