Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

Lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

1 Di lac 5096

mot nhanh maiz

Bài khác nên xem

Bản Trường Ca Lửa Từ Bi – Thơ Vũ Hoàng Chương, Nhạc Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Hôm Nay Họp Đoàn – Tâm Nguyện

ducquang

Nhạc: Đêm Xuất Gia – Minh Kim

ducquang