Nhạc Karaoke: Đường Lam Tình Lam – Chúc Linh

Nhạc phẩm: ĐƯỜNG LAM TÌNH LAM – Tác giả Chúc Linh – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Tán thán Bồ Tát Hạnh – (Thư của Thầy Thích Minh Tâm)

Huệ Quang GĐPTVN

Màu xanh bây giờ

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 16 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng.