Nhạc: Dặn Dò

Bài thơ vốn đã là suối nhạc, đọc bài thơ đã thấy muốn hát được liền: Trần Cường hát được 4 câu đầu thì ngưng và Đức Quảng đã dệt cả bài thơ thành nhạc.

Bong hinhz

Dan do3Az

Bài khác nên xem

PHÓNG SANH HAY SÁT SANH

nhuanphap

Mỹ Thuật Phật Giáo – Kiến Trúc Chùa (Phần 1)

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang