Nhạc: Dặn Dò

Bài thơ vốn đã là suối nhạc, đọc bài thơ đã thấy muốn hát được liền: Trần Cường hát được 4 câu đầu thì ngưng và Đức Quảng đã dệt cả bài thơ thành nhạc.

Bong hinhz

Dan do3Az

Bài khác nên xem

Mừng Chu Niên Thứ 5 Trang Nhà gdptthegioi.org

ducquang

Âm Nhạc: Âm Nhạc Thể Hiện Phẩm Hạnh Và Sự Dụng Tâm

ducquang

Cảm Niệm Nhạc Sĩ Huynh Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu

ducquang