Nhạc: Cành Mai Vừa Nở – Giác An

Bài thơ “Cáo Tật Thị Chúng” của Mãn Giác Thiền Sư được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc trong đó có Nhạc sĩ Giác An viết theo điệu Tango:

Canh mai vua noz

Canh mai vua no 1

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang