Nhạc: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

Lam hiền, Hoa Lam, Tình Lam…… là những mỹ từ  diễn tả chung trong sinh hoạt áo Lam, đời áo Lam. Trước có bài Tôi Yêu Màu Lam bất hủ của Trần Nhật Thành, nay có bài Áo Lam Hiền của Chúc Linh:

nganh NuAzAo lam hien 24Az

Bài khác nên xem

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang