Mừng vui thành đạo

thanh dao

Chí tâm đãnh lễ Ni sư Phương trượng Đường thượng Trụ trì Như Thị Thất và chư Tôn Đức Ni thường trụ.

Chúng con cung kính nghe rằng: “Phật di giáo trong đời mạt pháp, Phật tử tranh thủ trở lại bốn thánh tích xưa: vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Lộc Uyển, Bồ Đề Đạo Tràng, Ta La Song Thọ một lòng chí thành chí kính đãnh lễ hồi hướng báo đền Phật ân đức. Chúng ta sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng vô biên sẽ giúp ta định hướng cuộc sống hướng về chân lý GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ của đạo Phật”. Còn con thì suy luận theo lối nhà quê “Ở Ta bà không có ngày THÀNH ĐẠO của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ thì không có đạo Phật”. Thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 1200 ngôi chùa, nhưng số chùa tổ chức RƯỚC LỄ MỪNG VUI THÀNH ĐẠO một cách hoành tráng cở NHƯ THỊ THẤTthì rõ thật có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đặc biệt năm nay Chư Tôn Đức Ni cung thỉnh Hòa thượng PHƯỚC LONG đương vi chứng minh và chủ sám và Ni sư trẻ Thích Nhất Như biên đạo kịch bản dẫn lễ trang nghiêm thành kính thiết tha, nếu có thêm kinh nghiệm sẽ trở thành một MC tài ba.

Ngài Hòa thượng ban một pháp thoại hơn là một đạo từ nhắc nhở Phật tử thi thiết tri ân và dốc lòng báo trả ơn thị hiện cứu độ qua lễ THÀNH ĐẠO của ngài. Ngài đến thế gian không nhằm để thế gian cung phụng tán thán mà chỉ cho chúng sanh thấy cái GIA TÀI vô giá là tánh Phật HẰNG CÓ VÔ SANH. Ai cũng có thể thành Phật nếu TINH TẤN TU HỌC, ngài thiết lập một tôn giáo không có giáo điều, không xưng tôn lãnh tụ. Giới mới là bản thệ, mới là tôn sư của hành giả trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Đệ Tử QUY Y PHẬT lễ kính tánh linh mình, xưng tán pháp thân thanh tịnh, ngoài ra không gì là thật có nên có thể Bố thí nên có thể cúng dường (hoàn toàn buông bỏ) mà sám hối tội khiên, hành thâm thiện pháp… mà khai mở trí huệ phá tan phiền não, mà liễu ngộ tử sanh, mà thành chánh giác. Bằng ngôn ngữ chính cống Nam Bộ, bằng những ví chứng giản đơn của vùng sông nước quá ư hiện thực ngọt ngào không một chút lệ thuộc về ngữ từ, điển tích, mỗi chữ mỗi câu như có thần thông chui vào da thịt xương long người nghe, thật sự là ngài đã trao một nguồn pháp lạc vô biên. Tôi chưa từng hân hạnh được quen biết thầy, chưa hề thấy tôn nhan thầy nhưng thật sự cung kính. Cung kính cám ơn Ni sư Trụ trì và chư tôn đức Ni đã kiến lập đạo tràng nầy mà tôi nghĩ có vô lượng chúng sanh doanh vây quanh đây và thảy cả đều phát đạo ý, khởi xuất tâm Bồ Đề, đã bước vào TÔN TỘC PHẬT, và nhờ đó đạo Phật tự tại miên trường vô cương./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Nguyện Theo Bước Thầy – Ngô Mạnh thu

ducquang

Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

ducquang

Thơ : Hoa Lam Rụng Cánh Của Nguyên Hoành

phuocthanh