Mật Thư Ngành Đồng – Biến Thể từ Morse

Khóa: Một ngắn hai dài

Mật thư:

2 0 1111 0 1 0 222 0 211 0 211 112 0 222 0 122 0 21 0 221 0 1121 0 2 0 11 0 21 0 1111 0 2 0 12 0 12 0 21 0 111 0 212 0 1111 0 222 0 122 0 11 0 121 0 1111 0 12 0 21 0 1111 0 1121

 

Dịch: Theo đường tinh tấn khởi hành

Bài khác nên xem

Mật Thư Căn Bản: Hệ Thống Tọa Độ

ducquang

Mật thư ngành Đồng: Dạng “Chuồng heo”

ducquang

Mật Thư Căn Bản (tiếp)

ducquang