Mật Thư Dạng Thay Thế và Biến Thể

Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại (mật thư 6)

Lưu ý: Chấm dứt một bản văn người ta viết chữ AR cuối cùng.

  • Mật thư 6:

Khóa: D – A = C

          R – M = E

Bản tin: Z – M, K – J, O – N, Y – E, T – J   ;   W –C, J – B, Z – E, Y – B    ;   AR

Hướng dẫn : Thay A =1 ta sẽ có con số tương ứng của mỗi chữ cái, sau đó lấy con số ứng với chữ cái phía trước trừ con số ứng với chữ cái phía sau (D=4) – (A=1) = (C = 3)… . Con số kết quả là con số ứng với chữ cái ta đang tìm:

                     Giải mã : D (4) – A (1)  = C (3)

                                 R (18) – M (13) = E (5)

Bản tin là : “MAATJ THUW”¦ “MẬT THƯ”

  • Mật thư 7:

Khóa: A

Bản tin: (A+1)(A+8) – (A+19)(A+17)(A+8)(A+18) – (A+3)(A+20)(A+13)(A+6)(A+23) – AR

Hướng dẫn: Xem xét khoá và bản tin ta nghĩ ngay A chính là gốc. Ứng với từng con số tìm được thay vào dãy ký tự sau ta sẽ có 1 bản tin có ý nghĩa.

A   B   C   D   E   F   G   H   I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

1    2   3    4    5   6    7    8   9  10  11    12   13   14  15   16  17   18   19   20   21   22   23   24   25  26

                    Ví dụ: (A+1) = (1+1) = 2 š 2 = B

                               (A+7) = (1+7) = 8 š 8 = I

Bản tin là: “BI TRIS DUNGX “ ¦ “BI TRÍ DŨNG”

  • Mật thư 8:

Khóa: Lấy năm điều luật Gia Đình

Thi hành cho đúng đời mình sẽ vui .

Bản tin: 3413 – 4434 . 1323 . 5934 . 332 – AR

Hướng dẫn: Chìa khoá cho biết phải dựa vào năm điều luật của GĐPT. Trong mỗi nhóm số số đầu tiên chỉ thứ tự điều luật. Số thứ hai chỉ thứ tự từ trong điều luật đó, số thứ 3,4 chỉ thứ tự chữ cái trong từ.

                  Ví dụ : nhóm số 3413 : trong điều luật thứ 3, lấy từ thứ 4 (“dồi”) , lấy chữ cái thứ 1(“d”) và thứ 3 (“i”) trong từ “dồi” ta được chữ “di”

Bản tin là: “DI CHUYỂN”

  • Mật thư  9:

Khóa: Bài ca Sen Trắng

Bản tin: Lòng hào trắng dung – Hào từ dung trí nhìn nghìn ta – hình kìa bùn –AR

Hướng dẫn: Ghi lời bài hát Sen Trắng rồi điền bảng chữ cái tương ứng, ta có :

“ Kìa xem đoá Sen trắng thơm. Nghìn hào quang chiếu sang trên bùn. Hình dung Bổn Sư chúng ta,

    A     B     C    D     E      F          G     H      I          J       K    L      M     N     O      P    Q      R     S

Lòng từ bi trí giác vô cùng …”

    T   U  V W   X   Y    Z

                     So sánh với nội dung bản tin ta sẽ có chữ cái tương ứng

Bản tin là: “Theo hướng nam”

2/ Mật thư thuộc hệ thống dời chỗ:

  • Mật thư 10:

Khóa: 1.2.3.4 tiến lên

Bản tin: KOW- HON- ONG- OHF- NIN- GEG- DEH- DME- UXC- OMH- WOU- COW- JIA- LTB- ARA- MUN- FOJ- AR

Hướng dẫn: ta sẽ chuyển từng nhóm 3 chữ ra hàng dọc :

K    H    O    O     N     G     D     D     U     O    W    C     J     L     A     M     F

O    O    N    H      I      E      E     M    X     M    O    O     I     T     R     U     O

W   N    G     F     N     G     H     E     C      H    U    W    A    B     A     N      J

Bây giờ đọc theo hàng ngang bạn sẽ có 1 bản tin có ý nghĩa

Bản tin là:”KHOONG DDUOWCJ LAMF OO NHIEEMX MOOI TRUOWNGF NGHE CHUWA BANJ” š “ KHÔNG ĐƯỢC LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHE CHƯA BẠN”

còn tiếp

Bài khác nên xem

Mật Thư Căn Bản (tiếp)

ducquang

Mật Thư Ngành Đồng – Biến Thể từ Morse

ducquang

Mật Thư Căn bản

ducquang