Lịch sử Đức Phật Thích Ca – Từ Thành đạo đến Nhập diệt

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Chuẩn b:

–   Hình ảnh về Đức Phật : thành đạo, giảng pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như, nhập diệt…

–   Ít nhất một bồ đoàn để hướng dẫn các em thế ngồi kiết già.

II. Bài giảng :

1.  Em nghe :

* Đức Phật đi truyền đạo :

Sau khi thành đạo vào đêm mùng 8 tháng chạp, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển, thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như và trong 3 tháng ngài đã có 60 đệ tử. Đức Phật truyền đạo hàng năm trong 9 tháng nắng, còn 3 tháng mưa ở tịnh xá chuyên tu, giáo hóa hơn 49 năm, độ cho hàng vạn ức đệ tử, một số nổi tiếng như :

–   Ngài Ca Diếp : vị tổ thờ Lửa.

–   Vua Tần Bà Ta La xứ Ma Kiệt Đà.

–   Ngài Mục Kiền Liên : thần thông đệ nhất.

–   Ngài Xá Lợi Phất : trí huệ đệ nhất.

–   Ngài Nan Đà, A Nan, Ưu Bà Ly, A Nan Luật Đà.

–   Bà Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề.

–   Ngài Tu Bạt Đà La: là đệ tử cuối cùng 80 tuổi.

* Đức Phât nhập Niết Bàn :

Ngài họp các hàng đệ tử lại giảng kinh lần cuối rồi từ giã mọi người dưới 2 cây Sa La Song Thọ, rừng Xa Nại, xứ Câu Ly vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Ngài hưởng thọ 80 tuổi, trao y bát cho ngài Ca Diếp để truyền đạo.

2.  Em trả lời :

–   Lần đầu tiên Đức Phật truyền đạo cho ai ? Ở đâu ?

–   Kể tên một số đệ tử nổi tiếng của Đức Phật ?

–   Ngài truyền đạo vào thời điểm nào? Thời gian được bao lâu ?

–   Lần cuối cùng thuyết pháp độ cho ai ?

–   Ngài nhập diệt ở đâu? Lúc nào ?

3.  Em cần nh:

Từ thành đạo đến nhập diệt, suốt 49 năm ngài đã truyền đạo cứu độ chúng sanh ra khỏi biển khổ. Đức Phật hóa độ cho hàng vạn ức đệ tử, đủ các thành phần trong xã hội. Đến ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngài nhập diệt dưới 2 gốc cây Sa La, xứ Câu Ly, thọ 80 tuổi.

4.  Em thực hành :

Em tập tư thế ngồi kiết già như Đức Phật lúc nhập định.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa bậc Lực năm 2018

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ

Chương trình tu học Bậc Sơ Thiện

datthinh