Lễ chung thất HTr Cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

HUYNH TRƯỞNG BỔN ĐỒNG PHẠM LỢI

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG

 

Kính bạch chư tôn thiền đức !

Chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ tác bạch !

–   Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

–    Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

–    Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả

–    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

–    Nam Mô Giáo Hội Chư Tôn Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức Tăng hiện tọa đào tràng đồng tác đại chứng minh

–    Kính bạch chư tôn thiền đức !

 

Chúng con cung kính nghe rằng, trong 6 pháp ba la mật trong các diện bát hòa la – Trai Tăng thứ nhất

Chúng con xin vâng lời Phật dạy, nguyện bày tỏ hiếu tâm

Nay chúng con tên là:…, hiệp toàn gia hiếu quyến, tử – tôn – hôn – tế gia quyến đẳng

Phát tâm kiến đàn, phụng Phật chí thành, phúng tụng kinh văn, tay đốt trầm hương, mắt nhìn liên tưởng, ngưỡng mong chư Phật mười phương, dũ lòng tiếp độ, chư tăng cùng tứ chúng hộ niệm nguyện cầu, cho pháp lực mà chúng con cung kính thiết lập hôm nay, được thập phần được thành tựu viên mãn

–   Kính bạch chư tôn thiền đức !

 Thân phụ chúng con: húy Phạm Lợi, thọ ưu bà tắc giới pháp danh Bổn Đồng, thọ bồ tát giới pháp tự Phước Quân, sinh năm 1935 (Ất Hợi), tạ thế ngày 22 tháng 05, năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 78 tuổi – 54 tuổi đạo. Đến nay là ngày 11 tháng 07 vừa tròn chung thất

 Chúng con nghĩ rằng, thân phụ cùng chư tiên linh: nông – bà – cha – mẹ, thân quyến nội – ngoại nhiều đời của chúng con, khi tử vào đường lạ, chưa biết về đâu, vui khổ nào hay, thăng trầm ai biết. Với tất lòng tha thiết, chúng con muốn báo đáp ân sâu. Hằng năm có tế tự Xuân Thu, lửa hương hôm sớm. Nhưng các điều đó chưa nói lên hiếu sự thông thường, chưa phải việc báo ân đặc biệt

 Chúng con cũng nghĩ rằng, trót sinh làm người trong thế gian này, không ai có đủ phước duyên may mắn, cũng không ai không có nghiệp chướng tội khiên. Vì vậy, nếu không nhờ công đức tài bồi của 10 phương chư Phật, cùng chư tôn đức hiện tiền cầu nguyện, thì khó mà thoát khỏi khổ đau luân lạc

Hôm nay chúng con, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thiết lễ trai tăng cầu phước

Nhớ lời nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, lập đàn tiến bạt cầu siêu

Với tâm nguyện ấy, chúng con cung kính thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa – Đại đức Tăng – Ni, hoan hỷ chấn tích về tại gia đường – đăng lâm trai đàn thanh tịnh. Lẳn diên cúng dường bạch Phật, trai đàn dâng cúng chư tôn đức, nhất cú nhất kệ nguyện cầu. Chúng con thành kính hồi hướng công đức thanh tịnh đến với thân phụ, cùng chư tiên linh, ông bà – cha mẹ nội – ngoại đã quá cố, và cầu an cho gia đình thân quyến chúng con hiện tiền

 

 Nay thời pháp sự cử hành

Y bồ trai soan một diên

Thành kính cúng dường liệt đức

Dưới đài tác bạch

Ngưỡng mong trên tọa chứng minh

Từ bi nạp thọ

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chúng con thành tâm đãnh lễ tam bái !

CẢM TẠ

 

Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức !

Ngưỡng bạch trên chư tôn thiền đức !

Chúng con nhớ lời Phật dạy:

 “Thân người khó được

“Tam bảo khó kết duyên”

 Hôm nay rất hy hữu, đầy đủ phúc duyên. Chư tôn Hòa thượng – Thượng tọa – Đại đức,   mặc dù tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, chẳng từ mệt nhọc, Phật sự đa đoan, đã nhận lời bái thỉnh, vì hạnh lợi tha, từ bi quảng đại, chấn tích đăng lâm trai đường, chứng minh lễ cúng dường trai tăng chú nguyện cho cha mẹ chúng con được siêu sanh tinh độ

 Thật là:

“Tăng bảo đáo gia, như Phật tại thế”

 Điều đó đã làm cho chúng con càng thêm tinh tấn, tăng trưởng đạo tâm, để được xứng đáng là người Phật Tử thuần thành hộ trì chánh pháp

 Giữa đêm tăm tối, đối với khách lạc đường, quên mất hướng đi, thật chẳng còn gì lo sợ cho bằng ! Nhưng may thay, phía trước chúng con, hiện ra ánh đuốc sáng soi đường chỉ lối, xua đuổi đêm đen dày đặc, màn vô minh phải thu hình mất dạng, ánh thái dương le lói rực chiếu muôn phương, đem lại niềm an lạc thật sự cho chúng sinh

 Thật vậy, đây là một nhân duyên hy hữu, hình bóng của tăng già, là hiện thân của chư Phật từ bi – hỷ xã, quên lợi mình để cứu vớt chúng sinh. Thế nên chúng con mới biết, ơn xuất thế gian, không gì bằng ơn Tam bảo. Ngày nào Tam bảo còn, là chúng sinh được vơi bớt phần nào khổ não, và ra khỏi luân hồi lục đạo

 Kính bạch chư tôn đức !

 Những ngày này, giữa mùa Vu lan báo hiếu, đi chùa lễ Phật, chúng con được thấm nhuần lời Phật dạy về đạo hiếu, bổn phận làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, để đèn đáp công ơn sinh thành – dưỡng dục… và theo thế tình, thì làm con phải biết chăm nom – nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc sinh tiền. Mười hai năm trước, thân mẫu của chúng con đã xả bỏ nhục thân tứ đại, và năm nay là thân phụ chúng con. Chúng con hiểu ra rằng, ngày hôm nay là thời khắc quyết định đến việc vãng sanh của thân phụ chúng con

Dẫu biết rằng, mọi chúng sanh trong sáu đường, việc mất còn là định luật vô thường, nhưng lòng chúng con không khỏi bồi hồi xúc động, vì song thân của chúng con đã không còn nữa, và từ đây chúng con sẽ lạc loài trên mọi ngã đường trong cõi đời ô trọc này, biết kiếp nào và đến bào giờ mới gặp lại dưới hình bóng của người xưa !…

 Chúng con tưởng nhớ đến ơn cha – nghĩa mẹ mà lòng bùi ngùi chua xót vô cùng, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Gia đình chúng con là Phật tử, chỉ biết nương vào Tam bảo, nhờ oai thần của chư Phật và đạo lực chú nguyện của chư hiền thánh tăng, để cầu siêu thoát cho chơn linh

 Chúng con vâng lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, cung thỉnh chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa – Đại đức. Chúng con tin tưởng, nhờ hồng ân chư Phật gia hộ, nhờ oai đức của chư tăng chú nguyện, chắc chắn rằng chơn linh của thân phụ chúng con, tốc xã mê đồ – siêu sanh lạc quốc

 Hôm nay tang sự viên mãn, pháp sự châu long, chúng con không biết lấy chi đền đáp công ơn chư tôn thiền đức, chúng con chỉ biết thành tâm sắm sanh trai nghi, tịnh tài – tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật và hiền tiền tăng bảo. Chúng con xin nguyện phước báu này, hồi hướng cầu siêu chơn linh thân phụ chúng con siêu sanh về Phật quốc và cữu huyền thất tổ, sớm sanh về cõi Phật an lành, gia đình chúng con được hạnh lạc – an vui

 Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng tấm lòng chí thành của chúng con như pháp cúng dường, ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức giải trình luận văn trại Huyền Trang 7

nhuanphap

Nỗi niềm cùng Lịch sử…

Linh Nguyên

Lời Cảm Niệm của BHD GĐPT Khánh Hòa

phuocthanh