Khóa Huấn Luyện Xướng Ngôn Viên do BHD Quảng Nam tổ chức

 

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Trại Tứ Ân – BHD GĐPT KonTum

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Đồng Nai

nhuanphap

Lễ di quan HTr Tâm Nguyên – Lê Xuân Thiệu

nhuanphap