Khóa Huấn Luyện Xướng Ngôn Viên do BHD Quảng Nam tổ chức

 

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

phuocthanh

Lễ Húy Nhật lần thứ 28 Tổ Khai Sơn Tu Viện Qủang Hương Già Lam.

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh