Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

 

 Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                                    Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

Hình Ảnh: Phước Nguyên

Bài khác nên xem

Tiễn Biệt Anh Trưởng

phuocthanh

Hình ảnh: BHD TƯ GĐPT tổ chức Lễ thọ Cấp Tấn, Tín cho Huynh Trưởng GĐPT Gia Lai-Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Lai

phuocthanh

Bông hồng trắng dâng Nội…

Huệ Quang GĐPTVN