Hình Ảnh: BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh

Câu chuyện lửa tàn

nhuanphap

Chùa Đất Sét

nhuanphap