GĐPT Cam Ranh: Cung chúc tân xuân (Kỷ Hợi – 2019)

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Tân Xuân khánh chúc:

Chư Tôn Hòa thượng; Chư Thượng tọa, Đại đức tăng – ni

Giáo phẩm, Cố vấn giáo hạnh

Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ, Đạo nghiệp viên thành

Kính chúc:

– BHD Trung ương GĐPT Việt Nam,

– BHD, BĐD Gia đình Phật tử các tỉnh, thị.

– Ban Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng

và Đoàn sinh trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh 

Vô lượng an lạc, Vô lượng tinh tấn.

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh

Bài khác nên xem

Ấn Độ : Lên Kế Hoạch Xây Dựng Tượng Phật Ngồi Cao Nhất Thế Giới

phuocthanh

Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ bảy) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu ngày 13.8.1963

phuocthanh