Home » Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT – Pháp Hội Thù Ân 2

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT – Pháp Hội Thù Ân 2

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới –

Pháp Hội Thù Ân 2

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi bậc Lực năm 2014

phuocthanh

GĐPT NINH THUẬN ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Huệ Quang GĐPTVN

Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn ngành Đồng

Người Áo Lam