Chuyện đạo : Thầy Tỳ kheo và con ngỗng

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Em nghe :

Có một vị Tỳ Kheo đến khất thực tại một nhà kia được mời vào trong phòng ngồi một mình. Người chủ lên tiếp chuyện tay có đeo chiếc nhẫn, vô ý đánh rơi mà không biết. Lúc ấy con ngỗng đi ngang nuốt vào bụng. Vị Tỳ Kheo thấy, nhưng không nói gì. Một lát, người chủ mới biết mất chiếc nhẫn bèn lên tìm hỏi. Vị Tỳ Kheo im lặng không đáp. Người chủ sanh nghi hỏi dồn, vị Tỳ Kheo vẫn im lặng.

Không thể nén lòng tức giận, người chủ mắng chửi và đánh đập, nhưng vị Tỳ Kheo vẫn cam chịu không nói một lời gì, lúc ấy có người nhà, chạy lên thưa với người chủ rằng : “ Không biết gì sao con ngỗng của nhà tự nhiên ngã chết ngoài sân kia ”. Nghe lời nói xong, vị Tỳ Kheo mới thong thả trả lời : “ Khi hồi tôi thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn ”. Người chủ liền bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng thì tìm được chiếc nhẫn.

Người chủ hối hận liền thưa với vị Tỳ Kheo : “ Bạch Thầy, sao khi hỏi Thầy, Thầy lại không nói ngay cho con biết, để đến nỗi con sanh nghi, xúc phạm đến danh thể của Thầy ? ”.

Vị Tỳ Kheo trả lời : “ Ông nghi cũng phải, nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngỗng sẽ bị ông giết vì lời nói của tôi, việc ấy tôi không bao giờ dám làm cả, dẫu có hại đến tánh mạng tôi cũng vậy ”.

II. Em trả lời :

  1. Tại sao thầy Tỳ Kheo không cho chủ nhà biết con ngỗng đã nuốt chiếc nhẫn ?
  2. Vì sao khi con ngỗng chết rồi thầy Tỳ Kheo mới nói sự thật ?
  3. Nếu thầy Tỳ Kheo nói ngay cho chủ nhà biết con ngỗng nuốt chiếc nhẫn thì chủ nhà sẽ làm gì ?

III. Ý chính :

Người Phật tử chấn chính hơn được những kẻ khác nhờ sự giữ giới và nhất định chịu thiệt thòi chứ không bỏ đạo quên lời Phật dạy.

Thầy tỳ kheo mặc dầu biết rõ con ngỗng nuốt chiếc nhẫn nhưng nêu ra thì con ngỗng sẽ bị giết chết ngay để lấy lại chiếc nhẫn, nên thầy cam chịu nhiếc mắng, chịu đánh đập để giữ giới không sát sanh, giữ được tình thương bao la của kẻ tu hành với mọi người, mọi vật.

 

Bài khác nên xem

BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khóa tu MÙA HÈ AN LẠC lần thứ II

Tâm Lễ

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức kỳ thi khảo sát trại vượt bậc tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà

Huệ Quang GĐPTVN