Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Sơ cấp – Lộc Uyển

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

  I.  TỔNG QUÁT

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Đức tin của người Huynh trưởng.
 2. Huynh trưởng với đạo pháp và dân tộc.

 III.  THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Những Huynh trưởng và Đoàn đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy – Quy chế Huynh trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật pháp.

 IV.  THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN

 1. Đoàn phó (Tư cách và Nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và Hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

Bài khác nên xem

Tiều Sử Nữ Huynh Trưởng ĐÀO THỊ YẾN PHI

phuocthanh

Hàng Đội tự trị

datthinh

BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi tổ chức Liên Trại Lộc Uyển 11 – A Dục 8

phuocthanh