Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Sơ cấp – Lộc Uyển

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

  I.  TỔNG QUÁT

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Đức tin của người Huynh trưởng.
 2. Huynh trưởng với đạo pháp và dân tộc.

 III.  THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Những Huynh trưởng và Đoàn đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy – Quy chế Huynh trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật pháp.

 IV.  THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN

 1. Đoàn phó (Tư cách và Nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và Hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

Bài khác nên xem

GĐPT Dak Lak: Liên Trại HLHT Huyền Trang-A Dục-Lộc Uyển

Huệ Quang GĐPTVN

Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử

datthinh

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

datthinh