BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh BHD GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Sanh Về Thế Giới An Lành

phuocthanh

Lý tưởng lam.com thành kính phân ưu

phuocthanh