BĐD GĐPT Diên Khánh (BHD GĐPT Khánh Hòa):nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Thư Cảm Tạ

BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

ducquang