Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam cung kính đảnh lễ

Đại lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ TỊNH tôn sư giác linh

Ca Caz

Pháp tạng truyền lưu nguồn cam lộ

từng cơn mưa Pháp nhuận Ta bà

chồi non dược thảo hóa thành dụ

Tùng địa dũng xuất hiện hằng sa

 

Bài khác nên xem

Lễ tổng kết-Trao Quyết định trúng cách trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

(HT Thích Minh Chiếu) Ý nghĩa trai đàn

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang