Ban Điều Hành Trang Nhà – Thành Kính Phân Ưu

Ban Điều Hành Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.com thành kính Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến huynh trưởng cấp Tín  Tâm Vinh, BHD GĐPT Bình Thuận.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

BHD.GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Thầy Thích Xương Tính Thành kính Phân Ưu

phuocthanh