BHD GĐPT Quảng Nam 2: Nguyện cầu Vãng sanh Cực Lạc Quốc

 

NAM MÔ TIÉP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam 2

Nhận tin buồn

Phật tử Nguyễn Thị Bính – Pháp danh : Như Khai

Là hiền thê của anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT ViệtNam

Mệnh chung lúc 11 giờ 20 phút ngày 05-6-2012 ( 16 tháng 4 nhuận, Nhâm Thìn )

Hưởng thọ 77 tuổi

BHD Gia Đình Phật Tử QuảngNam2

Thành kính chia buồn và nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật

thuỳ từ phóng quang tiếp độ Hương linh chị vãng sanh Cực Lạc Quốc

NamMô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

==================

                                                                        Văn phòng BHDGDPT QuảngNam2

                                                                                                Đồng hộ niệm

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa phân ưu HTr Võ Tấn Sáu mệnh chung

BHD GĐPT Bình Thuận Nguyện Cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

[Chuyến từ thiện] Xuân Yêu Thương 2016 – GĐPT Đức Tâm

Áo Lam