Bậc Chân Cứng: Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng (song ngữ)

Con người, chúng sanh vạn loại luân hồi không dứt- cái nhìn và thấu biết của vị tỳ kheo qua sự đối đãi bình đẳng trong tình thương bao la vô phân biệt:

Bài khác nên xem

Giới thiệu 3 ngôi báu

datthinh

Thường thức : Nấu cơm – Một vài món ăn tự làm

datthinh

Truyền tin : Bảng Morse

datthinh