Bậc Chân Cứng: Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng (song ngữ)

Con người, chúng sanh vạn loại luân hồi không dứt- cái nhìn và thấu biết của vị tỳ kheo qua sự đối đãi bình đẳng trong tình thương bao la vô phân biệt:

Bài khác nên xem

Chương trình tu học Bậc Chân Cứng

datthinh

Cấp cứu – Băng bàn tay – Bàn chân bằng khăn tay

datthinh

Chuyện tiền thân : Người lành ít có

datthinh