Bậc Chân Cứng: Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng (song ngữ)

Con người, chúng sanh vạn loại luân hồi không dứt- cái nhìn và thấu biết của vị tỳ kheo qua sự đối đãi bình đẳng trong tình thương bao la vô phân biệt:

Bài khác nên xem

Chương trình tu học Bậc Tung Bay

datthinh

Chương trình tu học Bậc Mở Mắt

datthinh

Bổn phận đối với xã hội

datthinh