Bậc Chân Cứng: Chiếc Cầu Muôn Thuở (song ngữ)

Nhằm hỗ trợ cho các em tham khảo các từ ngữ , cú pháp Phật Giáo bằng tiếng Anh:

Tài liệu tu học BHD GĐPT VN/ Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Người Mẹ – Ngô Tằng Giao

ducquang

6 Bài hát Bậc Chân Cứng

datthinh

Mười điều thiện

datthinh