5 Bài hát Bậc Tung Bay

Đây là những bài hát quy định trong chương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay.

Bài khác nên xem

Những nguyên lý căn bản của Phật giáo

datthinh

Chương trình tu học Bậc Trung Thiện

datthinh

Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời đại Lê – Nguyễn

datthinh