5 Bài hát Bậc Tung Bay

Đây là những bài hát quy định trong chương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

phuocthanh

Đại ý Kinh – Chú – Kệ ( Trong các thời công phu )

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ Tổng Khai khóa năm Tu Học 2019

Huệ Quang GĐPTVN