Bài Sám hối và 7 danh hiệu Phật – Bồ tát

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  BÀI SÁM HỐI

          Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp, cùng Thánh Hiền Tăng.

          Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành.

          Ngửa trông ơn Phật, từ bi gia hộ: Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập. phép Phật nhiệm mầu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

 II.  NIỆM PHẬT

–   Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

–   Nam mô A Di Đà Phật.

–   Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

–   Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

–   Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

–   Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.

–   Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát.

Bài khác nên xem

Bài học Vô úy

datthinh

BHD GĐPT Bình Thuận tham gia Lễ Bố tát

phuocthanh

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN