Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Bình Định.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh

Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

datthinh

TỜ TRÌNH: GĐPT Chơn Thiện bị đàn áp

phuocthanh