Tôn kính Đức Di Đà

Trong đó, kinh Đại A di đà có 5 bản, cùng nằm trong đại tạng Đại chính, tập 12, các trang 265 – 340. Bản 5 là hội dịch, bản dịch quốc âm này dịch theo bản ấy.

Thành kính đảnh lễ đức Trưởng lão HT. thượng Trí hạ Quang!

Con được diễm phúc đọc tụng bản kinh “Tôn kính Đức Di Đà” do Ngài dịch, thành tâm chia sẻ cùng quý hành giả Tịnh độ tông.

Bản kinh “Tôn kính Đức Di Đà” có 302 trang, gồm các phần nội dung sau:

I. Hành pháp kinh Di đà

1. Giới thiệu thiết yếu

2. Tụng kinh Di đà

3. Lễ bái theo kinh Di đà

4. Trì chú Vãng sinh

II. Kinh Đại A di đà

Trong đó, kinh Đại A di đà có 5 bản, cùng nằm trong đại tạng Đại chính, tập 12, các trang 265 – 340. Bản 5 là hội dịch, bản dịch quốc âm này dịch theo bản ấy.

tonkinhducdida2_334275541

Ngài đã dẫn giải “Vài sự độc đáo của kinh Đại di đà” như sau:

độc đáo 1

kê danh sách côn trùng

Kinh này, và chỉ kinh này, nói rõ mà không phải chỉ nói vài ba lần, rằng “chư thiên, nhân loại, cho đến côn trùng, đều vãng sinh Cực lạc”. Chữ cho đến là bao gồm tất cả loài chim và loài thú. Chỉ nói côn trùng mà không nói vi sinh, vì loài nhỏ nhất này thiếu quan năng và không phải chỉ là động vật.

độc đáo 2

kỵ nhất là hoài nghi

Xác tín có đức Di đà, có cõi Cực lạc, xác tín có đời sau, có nhân quả tội phước. Không nghĩ ngợi lôi thôi, không có thói quen nghi ngờ vớ vẫn, không vô tín ngưỡng như kẻ trí thức mà là tín đồ của chủ nghĩa hoài nghi phá hoại. Xác tín “niệm Phật thì về với Phật”, một lòng một dạ nhớ Phật, niệm Phật, thì “hiện tại và tương lai quyết định thấy Phật”, như đức Đại thế chí nói.

độc đáo 3

tin nguyện lực của Phật

Phật tử cõi Sa bà có 2 vị Thầy: vị Thầy bổn sư, “bổn sư Thích ca”, và vị Thầy bổn tôn, “bổn tôn Di đà”. Vị bổn sư, ở trước mặt, khẩn thiết bổn tôn, trú trên đầu, khẩn thiết hộ trì cho ta niệm Phật. Đức Bổn tôn đã có đại nguyện “ai niệm danh của Ngài thì quyết định vãng sanh quốc độ của Ngài”.

độc đáo 2

Lực gia trì của Phật

Chư Phật có cái Lực bất khả tư nghị, là cái Lực gia trì cho chúng sinh. Cái Lực này của đức Bổn tôn A di đà là độc đáo bậc nhất, lồng lộng trong ánh sáng và hồng danh của Ngài. Một cách bất khả tư nghị, Lực gia trì này của Ngài rung chuyển tâm thức chúng sinh trong mười phương vô lượng quốc độ. Ngài trú đóng trên đỉnh đầu chúng ta, ngày đêm hộ trì cho chúng ta, truyền cảm cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong “cái Lực Di đà” của Ngài.

 

Ngày kỷ niệm tháng 6 – 2556

của Quan âm đại sĩ

Tỷ kheo Trí quang”

Bài khác nên xem

TU TẬP THIỀN ĐỊNH – (HT Thích Đức Thắng)

Huệ Quang GĐPTVN

Bàn về bốn bộ A Hàm

phuocthanh

Ai Thấy Pháp Người Ấy Thấy Phật, Ai Thấy Phật Người Ấy Thấy Pháp

phuocthanh