Tiễn Biệt Anh Trưởng

TIỂN BIỆT ANH TRƯỞNG

Anh trưởng tôi nay đã mất rồi!

Phú Lâu Na Một chịu mồ côi

Vô thường khi đến là như thế

Trực vãng Tây phương anh về thôi

Cha – anh như một nào có khác

Ân sâu ghi nhớ đức nghiêm từ

Nghiêng mình tiển biệt anh lần cuối

Nguyện cầu sen nở bước anh đi

Thị Hà

Trại sinh số 08.PLN 1

Bài khác nên xem

Hình bìa một số tạp chí Phật giáo Việt Nam

phuocthanh

Thơ: Chiếc bóng viễn phương của Nguyên Hoàng

phuocthanh

Hình Ảnh GĐPT Đức Chơn (BHD GĐPT Gia Định) kỷ niệm chu niên lần thứ 48

phuocthanh