Tiễn Biệt Anh Trưởng

TIỂN BIỆT ANH TRƯỞNG

Anh trưởng tôi nay đã mất rồi!

Phú Lâu Na Một chịu mồ côi

Vô thường khi đến là như thế

Trực vãng Tây phương anh về thôi

Cha – anh như một nào có khác

Ân sâu ghi nhớ đức nghiêm từ

Nghiêng mình tiển biệt anh lần cuối

Nguyện cầu sen nở bước anh đi

Thị Hà

Trại sinh số 08.PLN 1

Bài khác nên xem

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

Thơ: Dặn Dò – Thầy Nhất Hạnh

ducquang

Cư Trần Lạc Đạo Phú

phuocthanh