Tiễn Biệt Anh Trưởng

TIỂN BIỆT ANH TRƯỞNG

Anh trưởng tôi nay đã mất rồi!

Phú Lâu Na Một chịu mồ côi

Vô thường khi đến là như thế

Trực vãng Tây phương anh về thôi

Cha – anh như một nào có khác

Ân sâu ghi nhớ đức nghiêm từ

Nghiêng mình tiển biệt anh lần cuối

Nguyện cầu sen nở bước anh đi

Thị Hà

Trại sinh số 08.PLN 1

Bài khác nên xem

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

Cờ Phật giáo

datthinh

Truyền phát ĐÊM NHẠC ĐỨC QUẢNG

Huệ Quang GĐPTVN