Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Biên Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thông tư BHD Trung Ương

Áo Lam

Đơn Kiến Nghị ngày 28.4.2014

phuocthanh