Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Biên Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang