Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

Hoàng hạc phiêu du đã trở về

Cội nguồn tịnh lạc dãy sơn khê

Vẫn còn suối nhạc gieo trong gió

vẫn tiếng Lam yêu vẹn ước  thề

1 Nguyenz

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT các tỉnh – thị Phân ưu HTr cấp Dũng Ngô Văn Chơn mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Phân ưu

ducquang

GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi: Phân ưu

nhuanphap