Niệm Phật

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

Các em đến với Đoàn việc trước nhất là các em phải thực hành điều luật thứ nhất : EM LUÔN TƯỞNG NHỚ PHẬT. Do đó, các anh chị trưởng đầu tiên là hướng dẫn các em gần với Đức Phật. Vì đức phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, vì sự tưởng nhớ Ngài nên các em phải làm những gì để tưởng nhớ Phật thì việc đầu tiên là phải biết niệm Phật, trước khi niệm cần phải biết rõ ý nghĩa phương pháp niệm Phật.

1.  Ý Nghĩa :

Niệm Phật là tụng, đọc các kinh Phật, danh hiệu Phật và các vị Bồ Tát.

Niệm Phật là sám hối những lỗi lầm nguyện làm việc làm theo lời phật dạy.

Niệm Phật là quán tưởng tướng tốt của Chư Phật và Bồ Tát.

Niệm Phật là để cầu xin Chư Phật gia hộ.

2.  Vì sao các em phải niệm Phật :

Các em cũng thường hay đau khổ, cũng có những tánh tình không tốt đẹp, niệm Phật để sửa đổi tánh tình, mong làm một người tốt, để bớt sự đau khổ, để tránh các tai nạn, để khai thông trí tuệ.

Các phương pháp niệm Phật là : Có nhiều cách niệm Phật thuận tiện cho các em :

–   Tụng niệm : Tụng trước bàn Phật có chuông mõ.

–   Mật niệm : Là niệm thầm.

–   Khẩn niệm : Niệm Phật để cầu xin tai qua nạn khỏi.

–   Quán niệm : Là đứng trước tượng Phật để quán tưởng.

–   Chuyên niệm : Là trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi làm việc gì cũng niệm Phật.

3.  Kết luận:

Phương pháp niệm Phật là để các em luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật, tăng trưởng việc lành, tránh xa việc dữ. Tập làm các đức tánh của Chư Phật và Bồ Tát, thể hiện đức tánh của người con Phật để làm phương châm chung cho Đạo Pháp.

 

Bài khác nên xem

Kỷ luật Đội Chúng

datthinh

BHD.GĐPT Lâm Đồng: Liên Trại A Nô Ma-Ni Liên Và Tuyết Sơn Khu Vực Đức Trọng – Lâm Hà

Huệ Quang GĐPTVN

Liên Trại A Dục 7 – Lộc Uyển 34 – BHD Bình Định

datthinh