NHẤT TÂM QUY Y TAM BẢO

(Thì không thế lực nào trong nhân thiên có thể hại ta được)

ACE Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam kính thương!

Một khi ta thành kính chí tâm quy y tam bảo thì quyết không có một thế lực nào có thể xâm hại ta được. Để minh họa cho xác quyết “TÍN PHÁP” nầy, tôi xin kể ACE nghe câu chuyện Phật độ cho Trưởng giả Thi Lợi Quật như sau:

Thi Lợi Quật là một trưởng giả thuộc bọn Lục Sư Ngoại Đạo, nghe theo lời của nhóm nầy đào một hầm lửa lớn trên lót sàn cẩn thận rồi thỉnh Phật và thánh chúng về cúng dường. Trong thức ăn thì có pha vào một loại thuốc kịch độc. Khi Phật và thánh chúng an tọa sử dụng thức ăn thì tháo chốt, tất cả sẽ rơi vào hầm lửa mất mạng. Thấy Thi Lợi Quật chưa nhất tâm, nhóm Lục Sư Ngoại Đạo giải thích: Nếu Phật và thánh chúng chưa đạt thần túc mà nói đạt thì sa vào hầm lửa đáng với tội lừa dối đàn na tín thí. Nếu đã chứng nhất thiết trí thì phải biết và tránh đi, nào ta có tội gì. Thi Lợi thấy có lý nên thực hiện, và tiến hành thỉnh Phật. Phật yên lặng nhận lời. Hãy nhất tâm quán niệm khi bước lên đàn và đi trên những cánh sen ta quán thầy. Chỉ ăn sau khi Như Lai dùng. Và Phật cùng thánh chúng đến chỗ ngồi sắp sửa qua đường thì nhóm lục đạo ra lịnh tháo chốt, nhưng không có điều gì xảy ra. Thi Lợi Quật liền ở trong đảnh lễ Thế Tôn xin sám hối và xin Phật và thánh chúng chớ dùng thực phẩm nầy và ông ta sẽ cho dọn thứ khác. Thực phẩm nầy có độc. Phật bảo ông đứng dậy và dạy biết sám hối với lổi lầm cố sát tập thể lớn lao uy đức bậc thầy của trời người là tốt ta chứng cho, trong tương lai chớ có sai phạm. Còn thức ăn có độc ta nói cho ngươi rõ: MỘT KHI ĐÃ QUY Y PHẬT PHÁP TĂNG VỚI CHÂN TÂM THÀNH KÍNH THÌ TÂM ĐỘC SẼ XẢ, VẬT ĐỘC CŨNG TRỪ THAM SÂN SI ĐÃ CỐ KẾT TỪ BAO ĐỜI KIẾP CÒN CÓ THỂ GIẢI KHAI NỬA LÀ và ngài cùng thánh chúng an nhiên thọ thực. Ngay tại đây Thi Lợi Quật tỏ rõ đạo ý Phát đại hạnh nguyện sẽ vĩnh viễn không cúng dường cho bọn Lục Đạo Tà Sư mà chỉ cúng dường cho thánh chúng trong tăng đoàn của Phật. Phật không thuận và dạy: Mọi loài chúng sanh đều phải ăn mới sống cúng dường với tâm bình đẳng không phân biệt thể hiện tâm từ tâm Bi Tâm Hỷ Tâm Xả mới thật là chân đệ tử của Như Lai.

Đứng trước hoàn cảnh và môi trường đầy sân tâm cường bạo giang manh hãy nhất tâm thành kính quy y nhất thời không sai phạm, mở rộng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM thì đường đời dù phức tạp đa đoan chúng ta vẫn an lành với TÂM VÔ QUÁI NGẠI.

Xin thành kính tri ân tất cả những ai đã xem qua những lời nầy, đa tạ./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo – KỲ I

phuocthanh

Gương Sáng Người Xưa

phuocthanh

CHIẾN TRANH

nhuanphap