Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

Đây là bài hát theo ton trưởng – sự  giã từ nhẹ nhàng mà cương quyết theo diễn tả của anh Hoàng Trọng Cang

Bài khác nên xem

Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc phẩm Tìm Chân Lý

ducquang

Ca khúc: TỰ NHỦ – Sáng tác: HTr cấp Dũng Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng