Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

Đại Phật Tượng Đá Lớn Nhất Đông Nam Á

phuocthanh

Nhớ Anh (Cố Htr Quang Năng – Nguyễn Hữu Thạnh)

Áo Lam

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokitesvara

phuocthanh