Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

Bài này thuở xưa anh Hoàng Cang viết cho Đoàn Liên Hương tại Huế – Sau có một số GĐPT chọn làm bài Đoàn ca Thanh Nữ ( Nữ Phật Tử) Dòng nhạc của anh Hoàng Trọng Cang có đặc điểm là rộn ràng và vui tươi.

Bài khác nên xem

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – nhạc tưởng niệm Cố HTr cấp Tấn GĐPTVN Thị Hoàng – NGUYỄN DUY LÔ

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang