Nhạc: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

Đáo bỉ ngạn tức đến bến bờ – Pháp ngữ ảnh dụ là “bờ bên kia”. Khi mê thì chúng ta ở “bờ bên này”, có bờ bên này thì phải có bờ bên kia, đến bờ bên kia tức giải thoát- Nếu không có “bờ bên này” thì sao nhỉ!. Nên tâm kinh tụng: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề -tát bà ha”

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Là Vì Sao sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang

Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

ducquang