Nhạc: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

Đáo bỉ ngạn tức đến bến bờ – Pháp ngữ ảnh dụ là “bờ bên kia”. Khi mê thì chúng ta ở “bờ bên này”, có bờ bên này thì phải có bờ bên kia, đến bờ bên kia tức giải thoát- Nếu không có “bờ bên này” thì sao nhỉ!. Nên tâm kinh tụng: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề -tát bà ha”

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vầng Trăng Cổ Tích – Phạm Đăng Khương

ducquang

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang