Nghi thức tụng niệm phổ thông dành cho GĐPT

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   1.  Chuẩn bị : -   Quyển nghi thức

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuẩn bị :

-   Quyển nghi thức tụng niệm dành riêng cho GĐPT.

2.  Giờ học :

Gọi một em đoàn sinh đọc bài sám hối ( nếu không thuộc thì hỏi xem em nào xung phong đọc ). Huynh trưởng điều chinh những chỗ thiếu, sai.

Tương tự với các bài tiếp theo.

-   Sám hối.

-   Bảy danh hiệu Phật và Bố tát.

-   Bốn lời nguyện rộng lớn.

-   Tam tự quy.

-   Hồi hướng.

3.  Luyện tập :

Đọc thuộc chính xác.