Nghi thức tụng niệm phổ thông dành cho GĐPT

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuẩn bị :

–   Quyển nghi thức tụng niệm dành riêng cho GĐPT.

2.  Giờ học :

Gọi một em đoàn sinh đọc bài sám hối ( nếu không thuộc thì hỏi xem em nào xung phong đọc ). Huynh trưởng điều chinh những chỗ thiếu, sai.

Tương tự với các bài tiếp theo.

–   Sám hối.

–   Bảy danh hiệu Phật và Bố tát.

–   Bốn lời nguyện rộng lớn.

–   Tam tự quy.

–   Hồi hướng.

3.  Luyện tập :

Đọc thuộc chính xác.

 

 

Bài khác nên xem

Trò chơi

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ Tổng Khai khóa năm Tu Học 2019

Huệ Quang GĐPTVN

Ba thứ độc : Tham – Sân – Si

datthinh