MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM QUÝ MÃO – DL 2023 – PL 2567

Khánh chúc Trưởng lão Tăng già

khâm thừa – Bản thệ Ta Bà độ sanh

Hội đồng Giáo giới nhị Ban

Gia đình Phật tử Việt Nam dâng lời:

Cọp gầm uy dũng Pháp khai

Linh miêu tiếp nối tăng sai tuyệt vời

Xuân về Pháp vũ đất trời

Pháp loa hoan lạc tài bồi chúng sanh

Công đức vô lượng lạp thành

Mãn viên Phật sự phúc lành Tu Di

Trưởng huynh bốn cấp uy nghi

Bồ đề bất thối tâm quy sen vàng

Cựu huynh – Bảo trợ – Đạo tràng

Lam viên thế giới phúc hằng hà sa

Mừng Xuân hát khúc lam ca

Pháp khai Xuân; lễ Tăng Già Như Lai.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Câu Na La (3) họp bạn Ngành Đồng – năm 2023

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Tâm Thanh, ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Hội thảo về phần hành UBQTHT

phuocthanh