MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM QUÝ MÃO – DL 2023 – PL 2567

Khánh chúc Trưởng lão Tăng già

khâm thừa – Bản thệ Ta Bà độ sanh

Hội đồng Giáo giới nhị Ban

Gia đình Phật tử Việt Nam dâng lời:

Cọp gầm uy dũng Pháp khai

Linh miêu tiếp nối tăng sai tuyệt vời

Xuân về Pháp vũ đất trời

Pháp loa hoan lạc tài bồi chúng sanh

Công đức vô lượng lạp thành

Mãn viên Phật sự phúc lành Tu Di

Trưởng huynh bốn cấp uy nghi

Bồ đề bất thối tâm quy sen vàng

Cựu huynh – Bảo trợ – Đạo tràng

Lam viên thế giới phúc hằng hà sa

Mừng Xuân hát khúc lam ca

Pháp khai Xuân; lễ Tăng Già Như Lai.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Đảnh lễ thọ tang Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trừng Khiết – Ân Sư GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2018

Tâm Lễ

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thọ cấp Tín, Tập và khai khóa các bậc học Huynh Trưởng

phuocthanh