Miền Vạn Hạnh

77

Nhận được thư từ nhiệm của anh Tâm Hường Nguyễn Xuân Tín, Đại diện BHD Trung Ương GĐPTVN tại miền Vạn Hạnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên. Ban Hướng Dẫn Trung Ương liền cử anh Thị Nguyên tham khảo các BHD tại Miền Vạn Hạnh và Hòa Thượng cố vấn trở về Sài Gòn họp và đánh giá tình hình sinh hoạt trong thời gian qua.

Thường vụ nhận định rằng: Miền Vạn Hạnh là cái nôi của tổ chức, nhưng từ năm 1975 đến nay nhà nước CHXHCNVN đã đẩy tổ chức chúng ta, một tổ chức hiện thực sinh hoạt quần chúng đã ra đời từ thập niên 40 ra ngoài vòng pháp luật và nhất là sau khi tổ chức Phân Ban GĐPT ra đời GĐPTVN lại càng khó khăn hơn. Sự huấn luyện và đào tạo không đạt tiêu chuẩn. Quan điểm lập trường sút kém. Bản lãnh năng lượng không xứng tầm nên sinh hoạt luôn tụt giảm đáng ngại. Số Huynh trưởng lớn tuổi đảm nhận các chức vụ quan trọng không còn có sức bất đưa tổ chức đi lên, nên thống nhất chỉ đạo:

  1. CŨNG CỐ HỘI ĐỒNG CẤP:

–      Cũng cố Hội Đồng Cấp TẤN tại MIỀN.

–      Cũng cố Hội Đồng Cấp TÍN tại MIỀN.

*Tổ chức tu học thường xuyên THĂNG TIẾN ĐỒNG BỘ LẪN NHAU.

*Nỗ lực truyền thừa bằng cách Cấp Tấn rèn luyện tự thân làm bảo huynh cho Cấp Tín và hướng dẫn học viên bậc LỰC. Cấp Tín nổ lực rèn luyện tự thân hướng dẫn và làm bảo huynh cho Bậc Định

* Cả hai Hội đồng cấp trên đều làm tư vấn cho BHD Tỉnh Thị và ĐẠI DIỆN MIỀN.

2. CÁC TỈNH THỊ VÀ BĐD CỬ NGƯỜI TRANH CHỨC ĐD BHD/TƯ TẠI MIỀN.

3. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC PHỔ THÔNG BẦU PHIẾU KÍN.

4. BHD/TƯ KHÔNG GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN.

Thầy Cố vấn ban Pháp thoại: Ứng cử viên có đủ bản lãnh sẳn sàng phục vụ không kể an nguy đến bản thân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới ra ứng cử. Kết quả chỉ còn ba anh chị ra ứng cử gồm:

1. Anh NGUYÊN DUYÊN Nguyễn Đình Thạnh

2. Anh NGUYÊN ANH Đặng Xuân Sơn

3. Anh NHƯ HÒA Võ Tấn Sáu.

Cử tri gồm có:

–      Cấp Dũng   : 03

–      Cấp Tấn      : 26

–      Cấp Tín       : 52

Tổng cộng          : 81 cử tri.

Kết quả bầu cử:

–      Anh NHƯ HÒA Võ Tấn Sáu: 38 phiếu.

–      Anh NGUYÊN DUYÊN Nguyễn Đình Thạnh: 29 phiếu.

–      Anh NGUYÊN ANH Đặng Xuân Sơn: 11 Phiếu.

Quyết định: Để Miền Vạn Hạnh có đủ nhân sự tích cực và hiệu quả BHD/TƯ đồng thuận:

Anh NHƯ HÒA Võ Tấn Sáu Đại Diện BHD/TƯ tại miền Vạn Hạnh.

Anh NGUYÊN DUYÊN Nguyễn Đình Thạnh: Ủy viên Tổ kiểm.

Anh NGUYÊN ANH Đặng Xuân Sơn: Phụ tá anh Đại diện.

Anh NGUYÊN TOẠI Trần Nguyên Vũ: Thư ký

Chị DIỆU HẠNH Trần Thị Thanh Dung: Thủ quỹ.

Cuối cùng hai Hội Đồng Cấp Tấn và Cấp Tín, Đại diện BHD/TƯ và các anh chị trong ban đồng trình diện trước thầy, Tam Bảo và Thường vụ các BHD. Ban ĐD nhận nhiệm vụ và ra sức thành toàn phục hồi sinh hoạt miền Vạn Hạnh./.

Bài khác nên xem

Kỷ niệm Chu Niên 60 năm GĐPT Khánh Hương – Bình Thuận

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Thi Kết Khóa Kiên – Trì- Định- Lực Năm 2011

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Phật sự mùa Vu Lan PL 2561 – DL 2017

Huệ Quang GĐPTVN