Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc (9)

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

ba ngàn thế giới lại vào xuân

đại địa khai hoa lòng phới phới

trăm kiếp nghìn đời nhiệm ý  xuân

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang

Giới thiệu Kỷ yếu: 50 năm ngành Nữ sánh vai phụng sự 1964-2014

phuocthanh

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokitesvara

phuocthanh